→ Oferta

Oferujemy

 • kompleksowa obsluge roszczen,
 • bezplatne rozpatrzenie wniosku o prowadzeni sprawy,
 • ustalanie ubezpieczyciela sprawcy wypadku,
 • posrednictwo w gromadzeniu materialu dowodowego- reprezentacja przed placówkami medycznymi i      organami wladzy  publicznej,
 • zgloszenie szkody do podmiotu odpowiedzialnego,
 • kontrole prawidlowosci i terminowosci postepowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem,
 • sporzadzanie pism procesowych.

 

Wypadek komunikacyjny
Skutecznie uzyskujemy swiadczenia z OC sprawcy wypadku - odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia, rente, koszty przygotowania do innego zawodu, zadoscuczynienie za krzywde, zwrot kosztów pogrzebu, stosowne odszkodowanie, zadoscuczynienie za smierc osoby bliskiej.

Prowadzimy sprawy w imieniu wszystkich uczestników ruchu drogowego:
 • kierowców
 • pasazerów
 • rowerzystów
 • pieszych

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysluguje, jezeli szkoda zostala wyrzadzona w zwiazku z ruchem tego pojazdu. Pojecie szkody powstalej w zwiazku z ruchem pojazdu jest szerokie, i uznaje sie za taka równiez szkode powstala przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pojazdu, szkode powstala bezposrednio przy zaladowaniu i rozladowaniu pojazdu oraz szkode powstala podczas zatrzymania, postoju lub garazowania. O ruchu pojazdu nie przesadza fakt poruszania sie w znaczeniu fizycznym tzn. zmiana miejsca polozenia pojazdu. Pojazd mechaniczny jest w ruchu od chwili uruchomienia silnika az do momentu, gdy jazda wskutek osiagniecia miejsca przeznaczenia lub planowej przerwy drogi zostalaby zakonczona, nawet jezeli przed dotarciem do miejsca przeznaczenia silnik pojazdu wskutek swej wadliwosci przestanie dzialac. Postój na drodze publicznej tylko wyjatkowo pozwala na przyjecie, ze pojazd nie jest w ruchu, a dla odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen z tytulu postoju pojazdu na trasie jazdy istotne jest tylko, czy postój mial miejsce ,,na trasie jazdy" tzn. na drodze przeznaczonej dla ruchu pojazdów.
Pomozemy Tobie uzyskac odszkodowanie za wypadek, który mial miejsce do 20 lat temu.
Podejmujemy sie prowadzenia spraw takze w przypadku, gdy sprawca nie zostal zidentyfikowany lub uciekl z miejsca zdarzenia.
Osoba, która nie zawinila, a wiec poszkodowany moze w granicach odpowiedzialnosci cywilnej sprawcy ubiegac sie o wyplate kolejno:
 • odszkodowania z tytulu poniesionych kosztów np. na naprawe pojazdu, holowanie, pojazd zastepczy (art. 361 k.c.),
 • zadoscuczynienia pienieznego za doznana krzywde, które jest swiadczeniem jednorazowym, pienieznym i majacym stanowic sposób zlagodzenia cierpien fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w zwiazku z 444 k.c.);
 • zwrotu wszelkich kosztów zwiazanych z wypadkiem tj. kosztów zwiazanych z leczeniem i rehabilitacja oraz lepszym odzywianiem poszkodowanego, opieka nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a takze przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.);
 • renty uzupelniajacej, która ma stanowic wyrównanie róznicy w dochodach osiaganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);
 • jednorazowego odszkodowania (tzw. kapitalizacji renty), które jest uzasadnione w szczególnosci gdy poszkodowany w nastepstwie wypadku stal sie inwalida, a jednorazowe swiadczenie umozliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy tez rozpoczecie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, przy czym jezeli poszkodowany korzysta z tego swiadczenia traci prawo do renty uzupelniajacej (art. 447 k.c.);
 • renty na zwiekszone potrzeby polegajacej na zapewnieniu poszkodowanemu srodków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a zwiazanych z jego leczeniem i rehabilitacja, lepszym odzywianiem oraz sprawowana nad nim opieka (art. 444 § 2 k.c.);
 • oraz w przypadkach, krótszych okresów niesprawnosci po wypadku skutkujacych niemoznoscia wykonywania pracy (prowadzenia dzialalnosci) zwrotu utraconych zarobków (art. 361 k.c.).W sytuacji, gdy wskutek wypadku samochodowego poszkodowany poniesie smierc, najblizszy czlonek rodziny moze ubiegac sie o wyplate:
 • stosownego odszkodowania jezeli wskutek smierci poszkodowanego nastapilo znaczne pogorszenie sytuacji zyciowej jego najblizszych, chodzi tutaj o szeroko pojety uszczerbek natury ekonomicznej wystepujacy po stronie najblizszych po smierci poszkodowanego (art. 446 § 3 k.c.);
 • zwrotu kosztów zwiazanych z leczeniem i pogrzebem zmarlego poszkodowanego poniesionych przez czlonków jego rodziny (art. 446 § 1 k.c.);
 • renty alimentacyjnej, która ma na celu uzupelnienie dochodów osób uprawnionych po smierci poszkodowanego, wobec których na zmarlym ciazyl obowiazek alimentacyjny i które za zycia wspieral stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiaja za tym zasady wspólzycia spolecznego (art. 446 § 2 k.c.);
 • zadoscuczynienia pienieznego za doznana krzywde, które jest swiadczeniem jednorazowym, pienieznym i majacym stanowic sposób zlagodzenia cierpien fizycznych i psychicznych najblizszych czlonków rodziny zmarlego na skutek wypadku poszkodowanego (art. 446 § 4 k.c.) przy czym instytucja ta znajduje zastosowanie do wypadków, które mialy miejsce poczawszy od 3 sierpnia 2008r.;

Wypadek przy pracy
Za wypadek przy pracy uwaza sie nagle zdarzenie, wywolane przyczyna zewnetrzna powodujace uraz lub smierc, które nastapilo w zwiazku z praca, podczas lub w zwiazku z wykonywaniem przez pracownika zwyklych czynnosci lub polecen przelozonych; podczas lub w zwiazku z wykonywaniem przez pracownika czynnosci na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze miedzy siedziba pracodawcy a miejscem wykonywania obowiazku wynikajacego ze stosunku pracy.

W sytuacji, gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, moze, oprócz roszczen z ubezpieczenia spolecznego, dochodzic równiez roszczen uzupelniajacych od pracodawcy. Roszczenia takie przysluguja z mocy prawa równiez czlonkom rodziny poszkodowanego pracownika.

Zgodnie z kodeksem cywilnym, poszkodowany pracownik moze zadac od pracodawcy ekwiwalentu pienieznego w postaci:
- jednorazowego odszkodowania za uszczerbek majatkowy (art. 444 § 1 k.c.);
- zadoscuczynienia pienieznego za uszczerbek niemajatkowy (art. 445 § 1 k.c.);
- renty (art. 444 § 2 k.c.).

Czlonkowie rodziny poszkodowanego pracownika moga zwrócic sie z roszczeniem do zobowiazanego zakladu pracy w sytuacji, gdy wypadek przy pracy zakonczy sie smiercia poszkodowanego. Analogicznie do powyzszego, moga zadac:
- jednorazowego odszkodowania za uszczerbek majatkowy ( art. 446 § 3 k.c.);
- zadoscuczynienia pienieznego za uszczerbek niemajatkowy (art. 446 § 4 k.c.).

Odszkodowanie z art. 444 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93) - zwanej dalej: k.c., moze byc przyznane z tytulu poniesionych kosztów wyniklych z powstania uszkodzenia ciala lub rozstroju zdrowia, tj: koszty leczenia, regeneracji organizmu, specjalnej opieki i pielegnacji, nabycia aparatury usprawniajacej inwalidów, dojazdu osób bliskich odwiedzajacych chorego, przyuczania do nowego zawodu, utracony zarobek.

W tym miejscu nalezy miec na uwadze orzeczenie Sadu Najwyzszego z dnia 13.12.2007 r. I CSK 384/07
„zasada umiarkowanej wysokosci zadoscuczynienia nie moze oznaczac przyzwolenia na lekcewazenie takich bezcennych wartosci, jak zdrowie czy integralnosc cielesna, a okolicznosci wplywajace na okreslenie tej wysokosci, jak i kryteria ich oceny musza byc zawsze rozwazane indywidualnie w zwiazku z konkretna osoba poszkodowanego i sytuacja zyciowa, w której sie znalazl”.
Blad lekarski
Blad lekarski oznacza blad w sztuce albo zaniedbanie ze strony lekarza lub personelu medycznego, który skutkuje utrata zdrowia lub zycia pacjenta.

PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOSCI ZA BLAD LEKARSKI:
 • ODPOWIEDZIALNOSC DELIKTOWA

 • - odpowiedzialnosc na zasadzie winy – kto z winy swej wyrzadza szkode, obowiazany jest do jej naprawienia art. 415 k.c.
  - wystepuje koniecznosc udowodnienia winy czyli nieprawidlowego dzialania lub zaniechania oraz zwiazku przyczynowego miedzy zachowaniem a powstaniem szkody;
  - moze byc to równiez wina organizacyjna – np. nieprawidlowy dobór personelu;
  - wysokosc zadoscuczynienia – zalezna od : rodzaju naruszonego dobra, czasu trwania cierpien, ujemnych doznan psychicznych i fizycznych;
  - roszczenie o zadoscuczynienie przechodzi na spadkobierców, jezeli zostalo uznane na pismie lub powództwo zostalo wytoczone za zycia spadkobierców;
  - renta: czesciowa lub calkowita niezdolnosc do pracy gdy: - zmniejszyly sie widoki na przyszlosc lub - zwiekszyly sie potrzeby;

 • ODPOWIEDZIALNOSC KONTRAKTOWA

 • - w swietle aktualnego orzecznictwa mozna rozwazac takze kontraktowa odpowiedzialnosc za szkody niemajatkowe. Odnosi sie to zwlaszcza do pewnych typów umów, w tym takze umów o swiadczenie uslug medycznych.
  - umowa o swiadczenie uslug medycznych to umowa starannego dzialania.
  - Kryterium wlasciwego wykonania umowy bedzie to dochowanie nalezytej starannosci przez personel medyczny, tj. wykonanie zabiegu w sposób zgodny z aktualnym, obiektywnym stanem wiedzy medycznej, w odpowiednim czasie, przy uzyciu wlasciwych srodków i w nastepstwie wymaganej diagnostyki .

Dzieki specjalistycznej wiedzy i doswiadczeniu oferujemy pomoc w sprawach kierowanych przeciwko:
 • Zakladom Opieki Zdrowotnej
 • lekarzom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych
 • niepublicznym Zakladom Opieki Zdrowotnej
 • lekarzom praktykujacym prywatnie


Skutecznie uzyskamy odszkodowanie, zadoscuczynienie lub rente, zwrot kosztów leczenia, kosztów opieki, kosztów dojazdów.
Smierc osoby bliskiej
Smierc czlowieka na skutek zawinionego dzialania innej osoby jest podstawa do uzyskania odszkodowania dla czlonków rodziny.

Reprezentujemy rodziny, które utracily bliskich w wyniku:
 • bledów lekarskich
 • wypadków komunikacyjnych
 • wypadków przy pracy
 • innych

Wiemy jak ogromnym przezyciem jest strata bliskiej osoby. Naszym celem jest zabezpieczenie finansowe rodziny ofiary poprzez uzyskanie odszkodowania i renty. Zapewniamy równiez zadoscuczynienie za przezyte cierpienia zwiazane z tym bolesnym przezyciem.
Choroba zawodowa
Choroba zawodowa to choroba wywolana dzialaniem szkodliwych dla zdrowia czynników wystepujaca w miejscu pracy, takich jak:
 • halas
 • nieodpowiednie oswietlenie
 • zapylenie
 • promieniowanie

lub sposobem wykonywania pracy, np. stale przebywanie ciala w niedogodnej pozycji.

Choroby zawodowe wystepuja po dluzszym okresie przebywania w niesprzyjajacych warunkach, a ich przebieg i leczenie jest równie dlugotrwale. Sa zazwyczaj chroniczne lub przewlekle i czesto prowadza do trwalej utraty zdrowia. Chorobami zawodowymi moga byc zarówno takie, które dotykaja w róznym stopniu calosc populacji, jak równiez choroby charakterystyczne - wystepujace tylko (lub glównie) w wybranych grupach zawodowych.

Prowadzimy sprawy osób, które cierpia na choroby zawodowe w wyniku zaniedban swoich pracodawców.

Skutecznie uzyskamy w takich sytuacjach: odszkodowanie, zadoscuczynienie lub rente.

„Zadoscuczynienie z art. 445 k.c. ma przede wszystkim charakter kompensacyjny; wobec czego jego wysokosc nie moze stanowic zaplaty sumy symbolicznej, czy tez okreslonej sztywnymi regulami tak jak w ustawie wypadkowej, lecz musi przedstawiac jakas ekonomicznie odczuwalna wartosc. Zadoscuczynienie winno uwzgledniac doznana krzywde poszkodowanego, na która skladaja sie cierpienia fizyczne w postaci bólu i innych dolegliwosci oraz cierpienia psychiczne polegajace na ujemnych uczuciach przezywanych badz w zwiazku z cierpieniami fizycznymi, badz w zwiazku z nastepstwami uszkodzenia ciala lub rozstroju zdrowia, zwlaszcza trwalymi lub nieodwracalnymi”. (wyrok s.apel. w Katowicach, sygn. III APr 43/94, OSA 1995/5/41).
Poslizgniecie i upadek
Mrozna i sniezna aura zwiazana jest z szeregiem szkód wynikajacych z niewlasciwego utrzymania stanu dróg, chodników i znajdujacych sie w ich sasiedztwie nieruchomosci. Zima i na poczatku wiosny notowanych jest bowiem znacznie wiecej szkód zarówno osobowych (np. skrecen, zlaman, zwichniec konczyn i innych obrazen ciala) jak i majatkowych (np. uszkodzen felg i opon, ukladu zawieszenia pojazdów na skutek jazdy po dziurawych drogach, szyb i karoserii samochodowych w wyniku spadajacego z dachu sniegu i lodu).

W przypadku gdy wlasciciel zaniedbal obowiazku uprzatniecia blota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z chodnika polozonego wzdluz jego nieruchomosci, w efekcie czego doszlo do upadku i uszkodzenia ciala, wówczas poszkodowanemu nalezy sie stosowne odszkodowanie.
Reprezentujemy osoby poszkodowane na skutek zaniedbania obowiazku oczyszczenia chodników przez gminy lub osoby fizyczne.
Przyblizajac szerzej zasady prawne odpowiedzialnosci omawianych powyzej podmiotów trzeba przede wszystkim pamietac, iz sprawcy w tego typu szkodach odpowiadaja na zasadzie winy. Podstawe ich odpowiedzialnosci okresla art. 415 k.c. poprzez stwierdzenie, ze obowiazany do naprawienia szkody jest ten, kto wyrzadzil szkode ze swojej winy innej osobie na skutek swojego dzialania lub zaniechania. Potwierdza to linia orzecznictwa m.in. wyrok SN z dnia 10 czerwca 2005 r. (sygn. akt II CK 719/04, niepubl.), w którym sad stwierdzil, ze jezeli z winy zarzadcy drogi publicznej doszlo na niej do niebezpiecznego wypadku, to ponosi on odpowiedzialnosc na zasadzie winy. Problematyczne dla praktyki sa równiez podstawy odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez sople. W tym zakresie pomaga doktryna i orzecznictwo, stoja na stanowisku, ze masy zamarznietej wody (snieg, lód) spadajace z dachu pod wplywem swojego ciezaru nie sa czescia budowli w rozumieniu art. 434 k.c., a odpowiedzialnosci mozna dochodzic jedynie z ogólnego art. 415 k.c. Podobnie inni uznani komentatorzy jednoznacznie stwierdzaja, iz zakresem art. 434 k.c. nie sa objete szkody wynikle wskutek stracenia sniegu lub lodu z dachu domu, czy tez kiedy snieg i lód odpada pod wplywem swego ciezaru lub topnienia. Tak samo na judykature nie moze byc tu mowy o stosowaniu art. 433 k.c. kiedy szkoda powstala w wyniku zrzucania sniegu lub lodu z dachu budynku, bowiem nie da sie tu mówic o spadnieciu czy wyrzuceniu przedmiotów z pomieszczen i w tych przypadkach odpowiedzialnosc bedzie ksztaltowana wedlug regul ogólnych.
Poszkodowani na skutek wypadku zwiazanego z zaniedbaniami po stronie zobowiazanych moga zadac szeregu swiadczen wynikajacych z przepisów odszkodowawczych okreslonych w k.c. Katalog swiadczen w nastepstwie tego typu szkód (osobowych i majatkowych) jest wyjatkowo szeroki i w zaleznosci od danego stanu faktycznego moze obejmowac swoim zakresem:
 • zadoscuczynienie pieniezne za doznana krzywde, które jest swiadczeniem jednorazowym pienieznym i majacym stanowic sposób zlagodzenia cierpien fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w zw. z 444 k.c.);
 • zwrot wszelkich kosztów zwiazanych z wypadkiem najczesciej zwiazanych z leczeniem i rehabilitacja, ale równiez wszystkich innych wymienionych powyzej (art. 444 § 1 k.c.);
 • w niektórych tragicznych przypadkach rente uzupelniajaca, która ma stanowic wyrównanie róznicy w dochodach osiaganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.) lub jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), które jest uzasadnione w szczególnosci gdy poszkodowany w nastepstwie wypadku stal sie inwalida, a jednorazowe swiadczenie umozliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy tez rozpoczecie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, przy czym jezeli poszkodowany korzysta z tego swiadczenia traci prawo do renty uzupelniajacej (art. 447 k.c.);
 • czasami takze rente na zwiekszone potrzeby polegajaca na zapewnieniu poszkodowanemu srodków potrzebnych do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku, a zwiazanych z jego leczeniem i rehabilitacja, swiadczeniami pomocowymi oraz sprawowana nad nim opieka (art. 444 § 2 k.c.) a w przypadkach, krótszych okresów niesprawnosci po wypadku skutkujacych niemoznoscia wykonywania pracy (prowadzenia dzialalnosci) zwrot utraconych zarobków oraz uszkodzonych czy zniszczonych ubran i rzeczy osobistych, np. okularów, zegarka (art. 361 k.c.).
ul. Leszczyny 13 lok. 2
02 - 713 Warszawa
Nr Tel: 601 519 719
Biuro czynne:
Od poniedzialku do piatku
W godzinach od 9:00 do 17:00